اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لیس فی الاقتصاد تلف.
در اعتدال اتلاف نیست

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی
  • حسن درگاهي

    دانشيار دانشکده اقتصاد و علوم سياسي

      

    گروه آموزشی: اقتصاد

    شماره تماس: 29902977

    رایانشانی: h-dargahi@sbu.ac.ir

    تارنمای شخصی: www.hassan-dargahi.com

     

    تحصیلات دانشگاهی

    کارشناسی تحقیق در عملیات، مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر

    کارشناسی ارشد، برنامه ریزی سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

    کارشناسی ارشد اقتصاد پولی، دانشگاه منچستر، انگلستان

    دكترای اقتصاد، دانشگاه لیورپول، انگلستان 

    دروس ارائه شده نیمسال جاری

    1. اقتصادصنعتي (كارشناسي)

    2. پول و بانكداري (كارشناسي)

    3. اقتصاد کلان 2 (کارشناسی)

    3. اقتصاد كلان (كارشناسي ارشد) 

    دروس ارائه شده قبلی

    1. اقتصاد كلان پيشرفته1 (دكتري)

    2. اقتصاد كلان پيشرفته2 (دكتري)

    3. سمينار اقتصاد پولي (دكتري)

    4. اقتصاد صنعتي و مهندسي پيشرفته (دكتري)

    5. اقتصاد كلان (كارشناسي ارشد)

    6. موضوعات اننخابي در اقتصاد (كارشناسي ارشد)

    7. اقتصادكلان (1) (كارشناسي)

    8. اقتصاد كلان 2 (كارشناسي)

    9. اقتصاد صنعتي (كارشناسي)

    10. اقتصاد بخش عمومي (كارشناسي)

    11. اقتصاد پول و بانكداري (كارشناسي)

    12. سازمان و مديريت صنعتي (كارشناسي)

    13. سياستهاي پولي و مالي (كارشناسي)

    14. مباني اقتصاد كلان (كارشناسي)

     

    مقالات علمی چاپ شده در مجلات

    1. R. Najarzadeh, H. Dargahi, L. Agheli, K. Khameneh, "Kyoto Protocol and global value chains: Trade effects of an international environmental policy"، Environmental Development, 2021. DOI: 10.1016/j.envdev.2021.100659

    2. H. Dargahi, M. Hadian, "Oil shocks, financial stability and implementing macroeconomics and macro-prudential policies in an oil-exporting economy", International Journal of Finance and Economics, Vol.-, pp.1-16, 2020. DOI: 10.1002/ijfe.2282

    3. H. Dargahi, K. Biabani khameneh, "Energy intensity determinants in an energy-exporting developing economy, Case of Iran", ENERGY, Vol. 168, pp.1031-1044, 2018. DOI: 10.1016/ j.energy.2018.12.015 0360-5442.

    4. س. دشتبان فاروجی، ح. درگاهی، "جايگاه ايران در شبكه تجارت ب ين المللي گاز طبيعي: كاربرد نظريه گراف"، نشریه انرژی، دوره 24، شماره 1، صفحات: 42-7، 1400.

    5. ع. ساعدي سارخانلو، ح. درگاهي، "تبيين عوامل موثر بر كسري بودجه در ايران با تأكيد بر مولفه هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي"، برنامه ريزي و بودجه، نسخه 26، صفحات: 3-32، 1400.

    6. م. هاديان، ح. درگاهي، "ارزيابي آثار كلان اقتصادي مخارج جاري و عمراني دولت و شيوه تامين مالي آن در ايران"، نظريه هاي كاربردي اقتصاد، نسخه 8، صفحات: 241-272، 1400.

    7. ح. درگاهي، ا. بيرانوند، "عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر اعتياد در ايران با تاكيد بر ادوار تجاري"، پژوهشنامه اقتصادي، نسخه 20، صفحات: 105-136، 1399.

    8. ح. درگاهي، ا. بيرانوند، "عوامل موثر بر جرم مالي در ايران با تأكيد بر ادوار تجاري و آسيب هاي اجتماعي"، مطالعات اقتصادي كاربردي ايران، نسخه 9، صفحات: 127-153، 1399.

    9. ح. درگاهي، ص. حنائي، "نقش ادوار اعتباري و تجاري اقتصاد كلان در محدوديت نقدينگي و عملكرد بنگاه هاي صنعتي"، چشم انداز مديريت مالي، صفحات: 65-88، 1399.

    10. ح. درگاهي، م. قاسمي، س. فتح اللهي، "اثر جرم مالي چك برگشتي بر ريسك اعتباري بانك ها و رشد اقتصادي با تأكيد بر شاخص اجراي قانون: رويكرد پنل استاني"، تحقيقات مدلسازي اقتصادي، نسخه 10، صفحات: 7-32، 1399.

    11. ر. نجارزاده، ح. درگاهي، ل. عاقلي، ك. بياياني خامنه، "اندازه گيري شاخص هاي وضعيت اقتصاد ايران در زنجيره هاي جهاني ارزش و مقايسه با كشورهاي منتخب"، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، نسخه 28، صفحات: 101-129، 1399.

    12. ح. درگاهي، م. محمدزاده، "بررسي بيش حساسيت مصرف خانوار با تاكيد بر محدوديت نقدينگي در ايران" ، پژوهش هاي اقتصادي (پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار)، دانشگاه تربيت مدرس، نسخه 19، صفحات: 61-84، 1398.

    13. م. هاديان، ح. درگاهي، "ساختار سياست هاي احتياطي كلان در نيل به ثبات مالي يك اقتصاد صادركننده نفت: رويكرد "DSGE ، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، نسخه 27، صفحات: 57-102، 1398.

    14. ح. درگاهي، م. قاسمي، ا. بيرانوند، "عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر طلاق در ايران با تاكيد بر ادوار تجاري، آموزش و اشتغال زنان" ، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 9، صفحات: 95-120، 1397.

    15. ح. درگاهي، ا. بيرانوند، "بررسي رابطه آسيب هاي اجتماعي و رشد اقتصادي ايران با تاكيد بر سرمايه انساني در الگوي رشد درون زا رويكرد DSGE "، برنامه ريزي و بودجه، نسخه 23، صفحات: 59-100، 1397.

    16. و. ورهرامي، ح. درگاهي، ف. بيرانوند، "تاثير خصوصي سازي بر عملكرد صادراتي شركتهاي پتروشيمي ايران مطالعه موردي پلي اتيلن"، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 9، صفحات: 101-124، 1397.

    17. ح. درگاهي، م. هاديان، "مقايسه آثار تكانه هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي در اقتصاد ايران"، پژوهشنامه اقتصادي، نسخه 17، صفحات: 189-219، 1396.

    18. ح. درگاهي، م. هاديان، "نقش سياست هاي احتياطي در ثبات مالي اقتصاد ايران"، پژوهش هاي پولي - بانكي، نسخه 10، صفحات: 559-590، 1396.

    19. م. هاديان، ح. درگاهي، "نقش سياست هاي اقتصاد كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران"، پژوهش هاي اقتصادي ايران، نسخه 22، صفحات: 45-82، 1396.

    20. ح. درگاهي، "تحليل چالش هاي رشد اقتصادي ايران (رويكرد الگوي اقتصادسنجي كلان)"، برنامه ريزي و بودجه، نسخه 22، صفحات: 3-41، 1396.

    21. ح. درگاهي، ك. بياباني خامنه، "رابطه توسعه تجارت خارجي و شدت انرژي در اقتصاد ايران با تاكيد بر اثرات مقياس، تركيبي و تكنيكي"، پژوهشنامه اقتصادي، نسخه 17، صفحات:201-226، 1396.

    22. م. دولو، ح. درگاهي، م. حكمت، "اثر چرخه تجاري بر رابطه سودآوري و اهرم مالي"، پژوهش هاي حسابداري مالي، نسخه 9، صفحات: 49-65، 1396.

    23. م. يزداني، ح. درگاهي، ر. اكبري افروزي، "هدف گذاري تورم با تاكيد بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد كلان ايران"، پژوهش هاي اقتصادي ايران، نسخه 22، صفحات: 151-190، 1396.

    24. م. يزداني، ح. درگاهي، م. نيك زاد، "ارزيابي زيان هاي توليدي ناشي از بحران هاي پولي و نقش بانك مركزي"، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 8، صفحات: 41-53، 1396.

    25. ح. درگاهي، ك. بياباني خامنه، "نقش عوامل قيمتي، درآمدي و كارايي در شدت انرژي ايران"، تحقيقات اقتصادي، نسخه 51، صفحات: 355-384، 1395.

    26. ح. درگاهي، م. هاديان، "ارزيابي آثار تكانه هاي پولي و مالي با تاكيد بر تعامل ترازنامه نظام بانكي و بخش حقيقي اقتصاد ايران رويكرد DSGE "، نظريه هاي كاربردي اقتصاد، نسخه 3، صفحات: 1-28، 1395.

    27. ح. درگاهي، م. هاديان، "ارزيابي تعامل بخش هاي حقيقي و مالي در اقتصاد ايران با رويكرد DSGE "، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 7، صفحات: 25-53، 1395.

    28. ح. درگاهي، م. مظلوم پور شترباني، "شناسايي ويژگي هاي اقتصادي - اجتماعي خانوارهاي دريافت كننده وام در ايران و تاثير آن بر شكاف فقر"، پژوهش هاي اقتصادي ايران، نسخه 19، صفحات: 31-62، 1393.

    29. ح. درگاهي، ك. بياباني خامنه، "تامين مالي كارايي انرژي (مورد اقتصاد ايران)"، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 4، صفحات: 29-58، 1393.

    30. ح. درگاهي، ع. آق اتاباي، "هدف گذاري تورم انعطاف پذير در اقتصاد ايران با تاكيد بر قيمت دارايي (رويكرد كنترل بهينه تصادفي)"، اقتصاد و الگوسازي، نسخه 4، صفحات: 1-37، 1392.

    31. ح. درگاهي، ا. صداقت پرست صالح، "بررسي تاثير تكانه هاي قيمتي و سياستي بر توليد و تورم در اقتصاد ايران"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و الگوسازي، صفحات: 1-33، 1392.

    32. ح. درگاهي، ف. نيك جو، "ساخت شاخص تنش مالي و بررسي اثرات آن بر رشد اقتصادي" ، تحقيقات اقتصادي، نسخه 47، صفحات: 19-40، 1391.

    33. ح. درگاهي، م. قربان نژاد، "آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي و اجراي سياست هاي جبراني بر متغيرهاي اقتصاد كلان ايران"، اقتصاد انرژي ايران، نسخه 1، صفحات: 67-100، 1391.

    34. ح. درگاهي، م. بهرامي غلامي، "عوامل موثر بر انتشار گازهاي گلخانه اي در اقتصادهاي منتخب كشورهاي صنعتي و كشورهاي صادركننده نفت اوپك و توصيه هاي سياستي براي ايران رويكرد داده هاي پانل"، اقتصاد انرژي ايران، نسخه 1، صفحات: 73-99، 1390.

    35. ح. درگاهي، م. قربان نژاد، "تعيين رشد حجم پول بهينه در اجراي سياست هدفمندي يارانه حامل هاي انرژي رويكرد هدف گذاري تورمي انعطاف پذير"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و الگوسازي، 1390.

    36. ح. درگاهي، ك. شربت اوغلي، "تعيين قاعده سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش كنترل بهينه"، تحقيقات اقتصادي، صفحات: 1-28، 1389.

    37. ح. درگاهي، "رونق نفتي و چالشهاي توسع اقتصادي با تكيد بر ساختار تجارت و كاهش رقابت پذيري اقتصاد ايران" ، تحقيقات اقتصادي، نسخه 43، صفحات: 71-92، 1387.

    38. ح. درگاهي، ر. انصاري، "بهبود مدل سازي شبكه هاي عصبي در پيش بيني نرخ ارز، با بكارگيري شاخص هاي تلاطم"، تحقيقات اقتصادي، نسخه 43، صفحات: 117-143، 1387.

    39. ح. درگاهي، "عوامل موثر بر توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي درسهايي براي اقتصاد ايران" ، شريف، صفحات: 57-73، 1385.

    40. ح. درگاهي، ا. پرخیده، "نقش و اهميت شوكهاي كلان و بخشي در ادوار تجاري رشته فعاليتهاي مختلف صنعت ايران"، پژوهش هاي اقتصادي ايران، نسخه 8، صفحات:  1-31، 1385.

    41. ح. درگاهي، ا. قديري، "تحليل عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي در اقتصاد ايران با مروري بر الگوهاي رشد درون زا"، پژوهشنامه بازرگاني (موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني)، صفحات: 1-33، 1382.

    42. ح. درگاهي، ا. آتشك، "هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران پيش شرطها و ابزارهاي سياستي"، تحقيقات اقتصادي - دانشگاه تهران، صفحات: 119-147، 1381.

    43. ح. درگاهي، چ. گلچو، "بررسي رفتار كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران"، پژوهشنامه بازرگاني (موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني)، نسخه 6، صفحات: 21-60، 1380.

    44. ح. درگاهي، م. نيلي، "چشم انداز بلندمدت اقتصاد ايران و تحليل چالش هاي پيشرو"، برنامه و بودجه، 1378.

    45. ح. درگاهي، م. نيلي، "تحليل ركود در اقتصاد ايران بر اساس نظريات ادوار تجاري"، برنامه و بودجه، نسخه 3، 1377.

    46. ح. درگاهي، "آموزش،تكنولوژي و ثبات اقتصاد كلان در فرايند توسعه اقتصادي"، شريف، نسخه 12، صفحات: 3-12، 1375.

      

    مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

    1- Government Finance Instability, Monetary Policy and Exchange Rate, the collection of papers presented at the fifth conference on Monetary and Foreign Exchange Policies. Monetary and Banking Research Institute, May 1995.

    2- مدل اقتصادسنجي كلان بر پايه انتظارات عقلايي: مورد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1376.

    3- تجزيه و تحليل عوامل تعيين كننده نرخ ارز در اقتصاد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1377.

    4- تحليل ركود در اقتصاد ايران بر اساس نظريات ادوار تجاري (با م. نيلي)، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس پژوهشكده پولي و بانكي، 1377.

    5- چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ايران و تحليل چالش هاي پيش رو (با م. نيلي)، مجموعه مقالات  كنفرانس برنامه سوم توسعه، 1378.

    6- شناسايي شاخص هاي پيشرو جهت تجزيه و تحليل ادوار تجاري اقتصاد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1382.

    7- مروري بر روش هاي تأمين مالي مسکن در تجربه اقتصادهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه: درس‌هايي براي ايران، سيزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران، مهر 1387

    8. An index of financial stress for economic Growth analysis using macro data case of a developing economy, in Economic Tendency Surveys and Economic Policy, 2012.

    8- تحليل تحولات ارزي با تاكيد بر آسيب شناسي اقتصاد كلان ايران، بيست و سومين همايش پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1392.

    9- آینده نگری اقتصاد کلان ایران، دومین کنفرانس اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، آذر ماه 1396.

     

    کتاب های تالیفی و تصنیفی

    1- اقتصاد كلان و آسيب هاي اجتماعي (با ا. بیرانوند)، انتشارات دنياي اقتصاد، 1400، شابک: 978-600-497-103-4.

    2- تحليلي بر اقتصاد كلان و آينده نگري رشد اقتصادي ايران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1398، شابک: 978-964-338-220-9.

    3- بهره وري صنعت ايران: بررسي توان رقابت پذيري بنگاه هاي صنعتي (با همکاران)، انتشارات دنياي اقتصاد، تهران، 1391، شابک: 978-600-9290567.

    4- دولت و رشد اقتصادي در ايران (با همکاران)، نشر ني، تهران، 1391.

    5- اقتصاد كلان توسعه صنعتي ايران، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1384، شابک: 964-7982-21-6.

    6- الگوي اقتصادسنجي كلان- صنعت ايران و آينده نگري اقتصادي، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1384، شابک: 964-7982-45-3.

    7- شناسايي شاخص هاي پيشرو و ساخت شاخص تركيبي جهت تجزيه و تحليل ادوار تجاري اقتصاد ايران، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ايران، تهران، 1383، شابک: 964-6035-94-9.

    8- نقش دولت در فرايند توسعه صنعتي، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1383.

    9- استراتژي توسعه صنعتي كشور (با همکاران)، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ، 1382، شابک: 964-7982-04-6.

    10- پويايي نرخ ارز با تاكيد بر انتظارات و اطلاعات جديد، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ايران، 1376 و 1378.

     

    گزارش های پژوهشی

    1- اهداف، سياست‌‌ها و تصوير متغيرهاي اقتصاد كلان در برنامه پنجساله سوم توسعه، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، 1378.

    2- مدل اقتصادسنجي برنامه پنجساله سوم توسعه، مستندات برنامه پنجساله سوم توسعه، شماره 5، سازمان برنامه و بودجه، 1378.

    3- توسعه بخش خصوصي در فرايند توسعه صنعتي، مستندات طرح مطالعاتي تدوين استراتژي توسعه صنعتي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

    4- بررسي ابعاد دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران و ساخت شاخص ترکيبي اختلال دولت، مستندات طرح مطالعاتي بررسي عوامل تأثيرگذار بر اندازه و ترکيب مخارج دولت، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف،  دانشگاه صنعتي شريف، 1384.

    5- تحولات ساختار مالکيت و مديريت در صنعت فولاد و بررسي ملاحظات مهم در مراحل مختلف خصوصي‌سازي، مطالعات مقدماتي خصوصي‌سازي شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف، 1386.

    6- انتقال منظم به ‌سوي منطقي کردن تنظيمات محيطي و سيستم تأمين مالي مسکن در ايران، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و وزارت مسكن و شهرسازي، 1387.

    7- طرح مطالعاتی الگوي آينده‌نگري اقتصاد كلان ايران، تحليل چالش‌ها و تحولات اقتصاد كلان ايران ، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، 1388.

    8- طرح مطالعاتي افزايش توان رقابتي بنگاه هاي صنعتي کشور، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 1391.

    9- تحلیل چالش ها و آینده نگری اقتصاد کلان ایران (1400-1395)، طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1395.

    زمينههاي تحقيقاتي

    • اقتصاد کلان‌، اقتصادسنجي کلان، اقتصاد کلان کشورهاي صادرکننده نفت، اقتصاد کلان توسعه صنعتي
    • اقتصاد رشد و توسعه، ادوار تجاري
    • اقتصاد پولي و نرخ ارز
    • انتظارات عقلايي
    • اقتصاد ايران

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.