اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لیکن مرکبک القصد، و مطلبک الرشد.
باید مرکب تو اعتدال و خواسته تو رشد و راه درست باشد

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

پویایی نرخ‌ ارز باتأکید برنقش‌ انتظارات و اطلاعات‌ جدید

تاریخ ثبت: 1392/05/04

موضوع: کتاب


خلاصه محتوا:

باتوجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت‌ مهم در یک اقتصاد باز، عجیب نیست که اقتصاد نرخ ارز یکی از زمینه‌های وسیع تحقیقاتی محققین‌ شده است. نرخ ارز، بسیاری از سیاست‌گذاری‌های‌ دولت و تصمیم‌گیری‌های سایر عوامل اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به این جهت هدف تعیین‌ صحیح نرخ ارز، امروزه یکی از اهداف اساسی تمام‌ شرکت‌کنندگان بازار به‌شمار می‌آید. اقتصاددانان‌ طیف وسیعی از نظریات را جهت توضیح اینکه‌ چگونه نرخ ارز باید تعیین شود، به‌کار برده‌اند. ولی‌ شواهد و مطالعات تجربی نشان داده است این‌گونه‌ مدل‌ها که عموما براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد شکل گرفته‌اند، فقط قادر به توضیح تغییرات‌ بلند مدت نرخ ارز بوده، درحالی‌که علت تغییرات‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارز را بیان نمی‌کنند. برخی‌ از این مطالعات نشان می‌دهد که ویژگی‌های یک‌ فرایند رفتار تصادفی، بهتر از مدل‌های بنیادی، رفتار نرخ ارز را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت توضیح‌ می‌دهند. برخی از محققین تأکید کرده‌اند که به‌ علت وجود حباب‌های عقلایی، نرخ‌های ارز از سطوح بنیادی خود، تعیین شده براساس تئوری‌ اقتصادی، منحرف می‌شوند. برخی دیگر به اثرات‌ نظرات تحلیل‌گران ارز در بازار ارز توجه نموده‌اند. تحلیل‌گران ارز کسانی هستند که پیش‌بینی آنها نسبت به روند آتی نرخ ارز براساس تئوری‌ اقتصادی نبوده بلکه پایه نظراتشان صرفا شناخت‌ فرضی الگوی رفتاری نرخ ارز است که براساس‌ تغییرات نرخ ارز شکل می‌گیرد. طبیعی است که‌ این روش، روند نرخ ارز را در میان‌مدت و کوتاه‌مدت نمی‌تواند توضیح دهد.

از مباحث نسبتا جدید در ادبیات اقتصاد نرخ‌ ارز، نقش‌"اطلاعات جدید" در تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت نرخ ارز است. این نظریه که یکی از نتایج فرضیه انتظارات عقلایی است بیان می‌کند که رخدادهای غیر قابل انتظار یا "اطلاعات جدید" می‌تواند قیمت سرمایه‌هایی چون نرخ ارز را تحت‌ تأثیر قرار دهد.

این اثر کوششی است در جهت تبیین نرخ ارز و کاربرد انتظارات عقلایی در تجزیه و تحلیل بازار سرمایه، به‌ویژه بازار ارز، در چارچوب بحث مربوط به فرضیه کارآیی بازار، نیز باتوجه به ماهیت غیر قابل پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نقش‌"اطلاعات جدید" در بازار ارز بررسی شده و رفتار نرخ ارز در اقتصاد ایران‌ با عنایت به توضیحات قبلی به بحث کشیده شده‌ است.

 


شناسنامه:

نویسنده: حسن درگاهی

پويايي نرخ ارز با تأکيد بر انتظارات و اطلاعات جديد

پژوهشکده پولي و بانکي،

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،

1378،چاپ دوم.


فهرست عناوین:

این اثر در 6 فصل به نگارش درآمده است:

فصل اول‌ این اثر تحت عنوان ‌"برسی مبانی‌ نظری الگوهای تعیین نرخ ارز" مروری بر نظریات‌ مربوط به تعیین نرخ ارز دارد. در این رایطه نظریه های "تعیین نرخ ارز براساس الگوی جریان ارز یا تراز پرداخت‌ها"، "تعیین نرخ ارز براساس الگوهای بازار سرمایه‌"، "الگوی پولی نرخ ارز با قیمت‌های متغیر"، "الگوی پولی نرخ ارز با قیمت‌های چسبنده‌"، "الگوی‌ تراز سبد دارایی‌" بررسی شده است.

فصل دوم تحت عنوان "بررسی شواهد تجربی الگوهای تعیین نرخ ارز" نتایج مطالعات‌ تجربی انجام شده براساس الگوهای پیش‌گفته را بیان می‌کند. بررسی عملکرد الگوهای تعیین نرخ‌ ارز در سه بخش قابل بررسی است. در بخش‌های‌ اول و دوم عملکرد الگوهای پولی براساس‌ اطلاعات دو دوره زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم مطالعات تجربی‌ مربوط به الگوی سبد دارایی در تعیین نرخ ارز ارزیابی شده است.

مطالعات تجربی مربوط به الگوهای پولی‌ تعیین نرخ ارز با فرض‌های مختلف متغیر بودن‌ قیمت‌ها، چسبندگی قیمت‌ها و در نظر گرفتن‌ تفاضل نرخ بهره‌های حقیقی به دو دوره تقسیم‌ شده است. دوره اول مربوط به مطالعات سال‌های‌ جنگ و همچنین سال‌های مربوط به شناور شدن‌ نظام ارزی تا سال 1978 است. مطالعات مربوط به‌ این دوره تا حدودی مدل پولی را حمایت می‌کند. شواهد دوره دوم که سال‌های پس از 1972 را شامل می‌شود (که مقارن است با انقضای نظام‌ برتون وودز و اعمال نظام ارزی شناور در بسیاری از کشورهای صنعتی) الگوهای پولی را چندان مورد حمایت قرار نمی‌دهد.

فصل سوم با عنوان "انتظارات و فرضیه کارآیی بازار"، کاربرد انتظارات عقلایی در تجزیه و تحلیل‌ بازارهای سرمایه به‌ویژه بازار ارز را بررسی کرده‌ است. به دلیل آن‌که مبادله سرمایه به‌طور پیوسته‌ انجام گرفته و این نوع مبادلات معمولا دارای هزینه کمتری است، این بازار به‌طور پیوسته تسویه شده به‌طوری‌که قیمت‌ها سریعا به‌عدم تعادل عرضه و تقاضا پاسخ‌ می‌دهد. بنابراین، ضمن معرفی مفهوم بازار کارا و نحوه انعکاس کامل اطلاعات موجود در قیمت‌های سرمایه، در این فصل نتایج‌ آزمون‌های تجربی این فرضیه در بازار ارز ارزیابی شده است.

فصل چهارم تحت عنوان ‌"مروری بر نظریه‌های برابری بهره و برابری قدرت‌ خرید" در واقع در ادامه فصل سوم اشاراتی به روابط برابری نرخ بهره‌ و برابری قدرت خرید دارد.

"بررسی نقش اطلاعات جدید در بازار ارز" تیتر فصل پنجم این پژوهش را به خود اختصاص داده است. در فصول قبل ماهیت‌ غیر قابل پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت مورد بحث قرار گرفته است. یکی از نتایج فرضیه انتظارات عقلایی آن است که‌ رخدادهای غیر قابل انتظار یا "اطلاعات جدید" می‌تواند قیمت‌های سرمایه چون نرخ ارز را تحت‌ تأثیر قرار دهد. برای مثال، اگرچه براساس فرضیه‌ بازارهای کارا، نرخ ارز پیش‌خرید و یا سلف باید یک پش‌بینی بدون تورش از نرخ ارز لحظه‌ای‌ دوره بعد باشد، ولی فرضیه مزبور بیان نمی‌کند که‌ این پیش‌بینی (براساس اطلاعات موجود) در صورت ایجاد اطلاعات جدید لزوما بهترین‌ پیش‌بینی می‌تواند باشد. بنابراین خطای پیش‌بینی‌ نرخ ارز دوره‌ t+k با استفاده از اطلاعات دوره‌ t و t+1 تا t+k به‌وجود آمده و طبیعی است که این‌ اطلاعات در پیش‌بینی وارد نشده است.

در این فصل،ابتدا کاربرد دیدگاه ‌"اطلاعات‌ جدید" در بازار ارز بحث شده و سپس نتایج‌ مطالعات تجربی مربوط به این روش تجزیه‌ و تحلیل شده است.

فصل ششم این پژوهش، به بررسی رفتار نرخ‌ ارز در اقتصاد ایران و نقش اطلاعات جدید پرداخته‌ است. در این فصل ابتدا به بررسی روندهای نرخ ارز اسمی و حقیقی در اقتصاد ایران پرداخته شده و در ادامه، روش برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان‌ داده است که به علت بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی، این‌ روش چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت در اقتصاد ایران صادق نیست. به عبارت دیگر نرخ ارز اسمی به علت شوک‌های دایمی در اقتصاد، در بلند مدت نیز به مقدار تعدلی خود برگشت نمی‌کند. در نهایت براساس نتایج فصل پنجم، نظریه‌ اطلاعات جدید در رفتار نرخ ارز ریال به دلار مورد آزمون قرار گرفته است.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.